A- A A+
  • อาลย ร.9
  • ทรงพระเจรญ ร.10
  • วนแม
  • เชญประชม ก.บ.ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านแผนจังหวัด...
๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
วันที่ 21-24 กันยายน 2560 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กล...
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ...
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ...
ดูทั้งหมด >>